İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

 

Prof. Dr. Mediha Göbenli Koç - Bölüm Başkanı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2014 yılında FEDEK Akreditasyonunu almıştır. Lisans programı, dört yıla yayılan bir dizi zorunlu ve çok sayıda seçmeli dönemlik dersten oluşmakta ve mezuniyet için 140 kredi karşılığı toplam 48 ders almak gerekmektedir. Öğrencilerin İngiliz Edebiyatı'nın yanı sıra diğer Batı dilleri ve kültürlerini de öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Edebiyat ve kültür çalışmaları, öğrenciye analiz ve eleştirel düşünce yetisi kazandırdığı gibi, çeşitli alanlarda çalışmasına zemin oluşturacak becerileri de kazandırmaktadır.

Lisans programı kapsamında İngiliz edebiyatının çeşitli türleri ve dönemleri incelenmekte; metin çözümleme ve eleştiri, karşılaştırmalı edebiyat, drama ve Amerikan edebiyatı alanlarında seçmeli dersler sunulmaktadır.

Böylesine zengin bir çeşitliliği içeren ders yelpazesi elbette bunu sunabilecek bir akademik kadro gerektirir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün en güçlü olduğu alanlardan biri de budur.

Kimler için?

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programında, dile ve edebiyata ilgi duyan, okumayı ve araştırmayı seven, kendisini geliştirmek isteyen ve bu doğrultuda caba gösteren öğrenciler özellikle başarı sağlayacaklar ve kendilerine çeşitli bilimsel ve mesleki alanlarda yeni ufuklar açacaklardır.

Eğitim süreci

Lisans programı, çağdaş eğitimin köşetaşlarından olması gereken, disiplinler ve kültürlerarası bir yaklaşım doğrultusunda geliştirilmektedir. Program İngiliz edebiyatı ağırlıklı olmakla birlikte, öğrencilere geniş bir kültürel altyapı kazandırmaya yöneliktir. Programın amacı öğrencilerimize çeşitli dönemlerin edebi ve kültürel yapıtlarını çağdaş eleştiri ve kültür kuramları çatısı altında tanımak ve incelemek, eleştirel ve kıyaslamalı bir bakışla yorumlayabilmek için gerekli kuramsal ve analitik donanımı kazandırmaktır.

Seminerlerle desteklenen program hem bireysel hem de ekip-öğretimi yöntemlerini benimsemiştir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öncelikle bir dizi zorunlu bölüm dersleri ile öğrencilere İngiliz edebiyat tarihi ve yazın türleri hakkında genel bilgileri sunduktan sonra, farklı alanlara yoğunlaşmış bölüm seçmelileri ile gerek dönemler gerekse türlerle ilgili daha detaylı dersler seçebilme olanağı sağlar. Bütün bu edebiyat derslerinin yanısıra öğrencilere aynı zamanda istedikleri herhangi bir alandan seçmeli ders alma fırsatı tanınır. Bu seçmeli dersler bölümümüzden mezun olduktan sonra farklı alanlarda yüksek lisans yapmaya karar veren öğrencilere o alanlarla ilgili altyapı oluşturmalarına katkıda bulunacaktır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde öğrencilere yine zorunlu ve bölüm seçmelisi derslerden oluşan bir sisteme dayalı İngiliz edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve Amerikan edebiyatı olmak üzere üç farklı opsiyon sunar. Karşılaştırmalı edebiyat opsiyonu çağdaş kültürel araştırmalar ve edebiyat meselelerinde genel bir perspektif kazandırmayı hedefler. Kültürler arasındaki etkileşim, bunun edebiyata yansımaları ve temsil politikalarının inceleneceği bu opsiyonda öğrencilere İngilizce'nin yanında ikinci bir yabancı dil öğrenme olanağı da sunulmaktadır. Amerikan edebiyatı opsiyonunun amacı ise Amerikan edebiyatı ve kültürünü, çağlar boyunca geçirdiği evreleri değerlendiren, dünya edebiyatları ve kültürleriyle olan etkileşimine ağırlık veren bir yaklaşımla incelemektir.

Öğrencilerimiz Sokrates/Erasmus projeleri kapsamında değişik Avrupa ülkelerinin üniversitelerinde belirli süreler eğitim görmekle kalmayıp, Amerikan üniversiteleriyle yapılan karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde de çift diploma alabilme hakkına sahip olabileceklerdir.

Öğretim Amaçları

ÖA1. Öğrencilerin İngiliz ve dünya edebiyatları edebiyatlarının örneklerindeki düşünce ve kültürler hakkında bilgi sahibi olmaları, akademik çalışmalarda, edebi metinlerin analizinde kullanılacak kavram ve terminoloji ile donatılması.

ÖA2. Öğrencilerin başarılı bir edebiyat eğitimi için gereken eleştirel bakış, analitik yaklaşım, çok yönlü bakış, çözümleme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerileri ile donatılması.

ÖA3. Öğrencilerin etkili iletişim kurabilen, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, disiplinlerarası çalışma yapabilen, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, öğrenmeyi bilen, özgüven sahibi, alanlarında özgün fikirler üreten, toplumsal duyarlılıkları olan edebiyatçılar olarak yetiştirilmesi.

ÖA4. Yaşam boyu eğitim anlayışıyla, her türlü bilgi kaynağından yararlanarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürmeye hazırlanmaları.

ÖA5. Öğrencilere alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırılması.

ÖA6. Öğrencilerin hukuki, mesleki ve sosyal etik bilincine sahip olan ve kazanımlarını gerek bireysel gerekse toplumsal fayda sağlamak amacıyla kullanma farkındalığı olan bireyler olarak yetiştirilmesi.  

Mezuniyet sonrası

Lisans programını tamamlayan ve akademik gelişimini sürdürmek isteyen öğrenciler İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı, batı kültürleri ve edebiyatları, dilbilim, drama, karşılaştırmalı edebiyat, kültür araştırmaları, sanat, eğitimbilim, toplumbilim, iletişim ve benzeri alanlarda lisanüstü programlarına katılabilirler.

Mezunlarımız için eğitim ve öğretim alanının her kademesinde, devlet, vakıf kuruluşları ve özel sektörde çalışma olanağı vardır. Öğretmenlik, çevirmenlik, yazılı ve görsel yayıncılık, reklamcılık, gazetecilik, eleştirmenlik, metin yazarlığı, sinema, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları gibi alanlarda iş olanakları bulunmaktadır. Üniversitelerde, çeşitli kamu ve özel eğitim kurumlarında, Dışişleri, Kültür ve Turizm, Ticaret Bakanlıklarında, yerel yönetimlerde, elçilik ve konsolosluklarda, bankalarda, turizm işletmelerinde ve çeşitli özel şirketlerde, kurumsal eğitim/öğretim ve ARGE projelerinde görev almak seçenekler arasındadır.

Uzmanlık alanlarında iyi bir eğitim alan mezunlarımız, programın sunduğu çeşitlilik ve disiplinlerarası yaklaşımın, değişik alanlardaki lisansüstü çalışmalarına da iyi bir zemin oluşturduğu görüşünü paylaşmaktadırlar.

Çift Anadal ve Yandal olanakları

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programını içinde karşılaştırmalı edebiyat ve Amerikan edebiyatı opsiyonlarını seçen öğrencinin diplomasında seçtiği yoğunluk alanı belirtilmektedir. Ayrıca öğrencinin not ortalaması yeterli ve başvurusu olumlu bulunduğunda diğer herhangi bir bölüm ile protokol hazırlanarak çift anadal ve yandal yapma olanağı sağlanmaktadır. Tüm bu seçeneklerin dört yıllık program içerisinde tamamlanacak şekilde planlanmasına özen gösterilmektedir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün öğrencileri üniversitemizde Reklamcılık, Antropoloji, Grafik Tasarım, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Felsefe, Psikoloji, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji, Radyo-Televizyon ve Sinema, Çeviribilim ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde çift anadal yapma imkanları mevcuttur.  

Değişim Programları

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün öğrencileri aşağıda isimleri yazılı olan Avrupa'daki üniversitelerde değişim programlarına katılabilirler.

1. University of Barcelona (İspanya)

2. Alpen-Adria University of Klagenfurt (Avusturya)

3. University of Oulu (Finlandiya)

4. Wroclaw University (Polanya)

5. University of the West (Romanya)

6. Savoie University (Fransa)

7. Vilnius University (Litvanya)

8. University of Athens (Yunanistan)

9. La Sapienza University (İtalya)

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •