Psikoloji

 

Yard. Doç. Dr. Alev Yalçınkaya

Psikoloji Bölüm Başkanı

Psikoloji disiplini insanın zihinsel süreç ve davranışlarını hem birey hem de grup düzeyinde inceler.  Psikolojinin alt alanları, beynin yapısı ve işleyişinin araştırılmasından grup ortamında sosyal etkileşime, çocuk gelişiminden yaşlılıktaki zihinsel süreçlerin inclenmesine, davranış bozukluklarının tanımlanması ve tedavisinden endüstride verimlilik araştırmalarına kadar uzanmaktadır.  Program, öğrencinin bu farklı dallarda bilgi kazanmasını, psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları  tanımasını, sağlam bir yöntem bilgisi ve araştırma altyapısı edinmesini öngörmektedir. Bölümümüz, öğrencilerin temel bir bilimsel yaklaşım kazanarak seçecekleri akademik ya da profesyonel çalışma alanları için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini amaçlamaktadır.  Ayrıca, öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinci geliştirmeleri amacıyla "sosyal sorumluluk projelerine" katılmaları hedeflenmektedir. Bölümümüz öğrencileri tarafından kurulmuş olan Psikoloji Kulübü, bu amaçla üniversite içi ve üniversite dışı faaliyetler sürdürmekte ve psikoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek diğer alanlara tanıtmaya çalışmaktadır.

Öğrenciler lisans eğitimi sürecinde farklı disiplinlerden seçmeli dersler alarak hem disiplinlerarası bir bakış açısı kazanmaya hem de istedikleri alt alanda yoğunlaşmaya teşvik edilmektedir. Lisans programı, zorunlu olarak alınması gereken temel derslere ek olarak, 7 alan seçmelisi, 8 de serbest seçmeli dersten oluşmaktadır.  Bu da öğrencilere programlarını kendi ilgileri doğrultusunda oluşturma olanağı tanımaktadır.  Mezuniyet için toplam 146 kredi gerekmektedir.

Bölümümüzde  özellikle Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Nöropsikoloji, Kültürel Psikoloji, Çevresel Psikoloji, Adli Psikoloji ve Klinik Psikoloji alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.  Temel bilişsel, duygusal ve davranışsal süreç ve becerilerin incelendiği araştırmaların yürütüldüğü Psikoloji Laboratuvarı da mevcuttur.

Psikoloji Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Felsefe, Antropoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Çeviribilim, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Beslenme ve Diyetetik ve Tiyatro Bölümleriyle ve de Hukuk Bölümleri ile çift anadal programı yürütmektedir. 

Erasmus (Hayat Boyu Öğrenme Programı) ve Değişim programları çerçevesinde öğrencilerimiz bölümümüzdeki eğitimleri süresince Avrupa, Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki okullarda bir dönem okuma olanağına sahip olabilirler. Ayrıca bu ülkelerden bölümümüze gelen öğrenciler de eğitim ve araştırma programlarımızın dünya standartlarında devam edebilmesine araç olmaktadır.

Psikoloji alanında lisans derecesi alanlar, akademik ortamlar, danışmanlık şirketleri veya diğer  kurumlarda araştırmacı olarak çalışabilirler.  Mezunlar, halkla ilişkiler ve medya, insan kaynakları, reklamcılık, pazarlama, sosyal hizmetler ve eğitim alanlarında yoğunlaşmış sivil toplum kuruluşları, okulöncesi eğitim kurumları, ve özel eğitim kurumları gibi çok çeşitli ortamlarda iş bulmaktadırlar.  Klinik psikoloji ve rehberlik-danışmanlık alanında çalışmak için lisansüstü eğitim gerekmektedir.

 

Program Çıktıları

PÇ 1. Bir bilim dalı olarak psikolojinin, temel kavramları, kuramsal bakış açıları ve tarihsel gelişimine hakimdir.

PÇ 2. Psikolojinin alt alanları ve bu alanların yöntem ve uygulamaları konusunda bilgi sahibidir. 

PÇ 3. Psikoloji kuramları ile bu kuramların görgül temelleri arasındaki bağı kurabilir.

PÇ 4. Psikoloji dışındaki diğer bilim dallarının psikolojiyle benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırıp, psikolojiye potansiyel  katkısını görebilme ve disiplinler arası çalışmanın öneminin farkındadır.

PÇ 5. Psikoloji biliminin araştırma ve araştırma etiği ilkelerine yönelik temel özelliklerini kavrar.

PÇ 6. Psikolojide temel araştırma yöntemlerini tanır, araştırma deseni oluşturabilir, veri toplayabilir, güncel bilişim teknolojilerinden faydalanarak veri analizi ve veri yorumlama becerisine sahiptir.

PÇ 7. Psikoloji alanındaki soruları cevaplamaya yönelik uygun araştırma, yöntem, bilgi ve becerilerinin kullanıldığı araştırma çalışmalarını planlayabilir ve yürütebilir ve/veya mevcut verilerle çalışabilir.

PÇ 8. Bilgiye erişebilir, bilgiyi etkin kullanabilir ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.

PÇ 9. Kuram, araştırma yöntemleri ve uygulamaları yordamada şüpheci sorgulama yapabilir ve bilimsel yaklaşımı kullanabilir.

PÇ 10. Analitik, eleştirel ve yaratıcı şekilde düşünebilir ve düşüncelerini ifade edebilir; düşünce ve düşüncenin ifadesinde mantıksal ve akıcıdır.

PÇ 11. Psikolojinin temel araştırma yapılan alanlarından elde edilen bulguların potansiyel uygulama alanlarının farkındadır.

PÇ 12. Psikoloji ve uzmanlık alanlarıyla ilgili konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bağdaştırabilir.

PÇ 13. Psikolojinin uygulamalı alanlarını ve ne tür uygulama yöntemleri olduğunu öğrenip mesleki etik kurallarına bağlı kalır.

PÇ 14. Psikoloji biliminin sağladığı bilgiyi ve kuramları mesleki etik ilkeleri çerçevesinde bireysel, sosyal, kültürel ve kuramsal konularda kullanabilir. Toplumsal duyarlılık ve bireysel sorumluluk bilincine sahiptir.

PÇ 15. Tek başına ya da başkalarıyla verimli çalışabilir. 

PÇ 16. İngilizce düşünme, okuma, yazma ve sözlü ifade becerisine sahiptir.

 

Öğretim Amaçları:

ÖA1: Psikolojinin temel kavramları, kuramsal bakış açıları, görgül bulguları ve tarihi akımlarına hakimdir. 

ÖA2: Psikolojideki temel araştırma yöntemlerini uygulayabilir, araştırma düzeni kurabilir, veri toplayabilir, veri analizi ve veri yorumlaması yapabilir , bunu kendisinin topladığı veya mevcut verilere uygulayabilir. 

ÖA3: Analitik, eleştirel, sistematik ve yaratıcı şekilde düşünme ve ifade edebilme becerilerini, üretken ve ileriye yönelik bir şekilde kullanabilir. 

ÖA4: Psikoloji biliminin bilgi ve kuramlarını bireysel, sosyal, kültürel ve kurumsal konularda uygulayabilir, olaylara ve problemlere yaklaşımve yorumlamada kullanabilir; bir bilim olarak psikolojinin değerlerini sahiplenir, görgül kanıtlara değer verir, meslek ve araştırma etik ilkelerine bağlıdır.

ÖA5- Alanında rekabet gücü sağlayacak yetkinliğe, başkalarının ve kendisinin davranış ve zihin süreçleri ile ilgili içgörüye, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincine, sosyal etik bilincine sahiptir; takım çalışması ve disiplenlerarası çalışma yapabilir, kendini geliştirmeye açıktır.

ÖA6- Etkili iletişim ve sunum becerisine sahiptir, düşüncelerini açık ve düzgün ifade edebilir, güncel bilgisayar ve yazılım araçlarını etkin olarak kullanabilir.

 

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •