Radyo Televizyon Sinema

Prof.Dr. Berrin Yanıkkaya Bölüm Başkanı 

Bölümümüz, 2000'li yıllarda önemi giderek artan görsel ve işitsel kitle iletişim araçları ve bu araçlarla bağlantılı dallara yayılan akademik temeller üzerinde çalışmaktadır. Bu dallar üzerine sunduğumuz üniversite eğitiminin gereği olarak kuramsal ve uygulamalı çalışmaların dengeli ve uyumlu birlikteliği amaçlanmaktadır. Bölümde hedeflenen ana amaç, öğrencilerimizi 21. yüzyılda radyo, televizyon ve sinema alanlarında oluşacak rekabet ortamına genç ve dinamik iletişimciler olarak yetiştirmektedir. Bu amaç kapsamında, öğrencilerimizin hem bireysel yeteneklerinin, hem de çalışma alanlarının özelliğinden dolayı ekip çalışması içinde bu bireysel yeteneklerini kullanabilmelerinin gelişmesini sağlayacak bir ders programı takip edilmektedir.

Öğrencilerimizin bu çok hareketli, çok yönlü, çok geniş, kapsamlı ve hem etkileme hem de etkilenme alanları çeşitli disiplinler üzerine eleştirel düşünme yetilerini, araştırıcı tavırlarını ve sorgulayan bakışlarını geliştirmeleri bizim için temel amaçlardandır. Bu nedenle, kuramsal ve tarihsel altyapı, yetkin öğretim kadromuz tarafından öğrencilere aktarılmaktadır. Bu geniş çalışma alanının içinde yer alan her türlü faaliyetin etik yaklaşımlar çerçevesinde yapılması gerektiği düşüncesinden hareketle sorumlu ve bilgili profesyonel iletişimcilerin yetiştirmesini önemsemekteyiz. Bu amaca ise, uygulama çalışmalarla birlikte eleştirel ve analitik genç zihinlerle ulaşabileceğimize inanıyoruz. Uygulama çalışmalarında öğrencilerimiz; yapım, yönetim ve yazım tekniklerini öğrenerek kendi projelerini sunulan teknik olanaklar ile gerçekleştirmektedirler. Öğrencilerimizin uygulama derslerini pekiştirmek ve mezun olmadan önce çalışma alanlarını yakından tanımaları ve sektörle bağlantı kurmaları amacıyla, Üniversite stüdyolarında ve medya sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda staj yapmaları öngörülmüştür. İki ayrı staj dönemini tamamlayan öğrencilerimize mezun olurken diplomalarının yanında staj belgeleri verilmektedir.

EĞİTİM

Bölümümüz lisans düzeyi dersleri kuramsal ve uygulamalı dersler olarak iki ana başlıkta toplanmakla birlikte, dört temel alt başlık altında toplanabilecek bir metoda göre düzenlenmiştir. Buna göre öğrencilerimiz, birinci sınıfta genel olarak sosyal bilimler, bunun içinde kendi alanlarının temel dersleri olarak iletişim bilimleri alanına ilişkin giriş derslerini almaktadırlar. İkinci sınıftan itibaren devam eden kuramsal derslerin yanısıra radyo, televizyon ve sinema alanlarında hem kuramsal hem de uygulamalı dersler almakta ve uzmanlaşmak istedikleri alanlara göre seçmeli dersler arasından ders seçerek geleceklerine ilişkin sağlam bir altyapı oluşturmaya başlamaktadırlar.

Üçüncü ve dördüncü sınıflarda artan uygulamalı dersler ve bu dersler kapsamında geliştirdikleri projeler ile öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaları desteklenmekte,
aynı zamanda devam eden kuramsal dersler ile birlikte bakış açılarını zenginleştirmeleri ve genişletmeleri hedeflenmektedir. Bu amaçlarla dört alt başlık altında toplanan kuramsal çalışmalar, radyo yapımcılığı, televizyon yayıncılığı ve film yapımcılığı/yönetmenliği alanlarında öğrencilerimiz akademik kadromuzun ve alandan gelen öğretim elemanlarımızın işbirliği içinde oluşturduğu dört yıllık lisans eğitimleri boyunca pek çok farklı bakış açısı, bilgi gövdesi ve uygulama çalışmalarıyla alanda çalışmaya hazır hale gelmektedirler.

Dördüncü sınıfta öğrenciler, iki dönem mezuniyet projesi dersi almaktadırlar. Dersler Bölüm öğretim üyelerinin oluşturduğu komisyon tarafından yürütülmekte ve her öğrenciye bir öğretim üyesinin danışmanlık yapmaktadır. Mezuniyet Projesi dersinde öğrenciler, dört yıl boyunca aldıkları eğitimi, bir radyo, bir televizyon programı ile bir dış çekim projesinden oluşan ve iş başvurularında portföylerine koyabilecekleri ürünlere sahip olmaktadırlar.

STÜDYOLARIMIZ

 

ÇİFTANADAL VE YANDAL OLANAĞI

Bölümümüzün öngördüğü ve temel aldığı disiplinlerarası yaklaşıma uygun olarak, Bölüm öğrencilerimizin kendi uzmanlık alanlarının temel derslerinin yanı sıra uzmanlaşmak istedikleri Fakülte içi bir başka bölümden ya da diğer fakültelerden en az 30 kredi/saat ders alarak çiftanadal uygulamasıyla iki diplomaya sahip olmaları mümkündür. Ayrıca en az 21 kredi/saat ders alarak yandal yapma olanağı bulunmaktadır. Bu programı başarı ile bitiren öğrencilere yandal uzmanlık belgesi verilmektedir. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde yandal ve çift anadal programlarına dahil olmak isteyen öğrenciler için ise, öğrencilerin okudukları bölüm ve fakültelere göz önünde bulundurularak yandal ve çiftanadal programları hazırlanmıştır.

İŞ OLANAKLARI

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, başta radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları olmak üzere, prodüksiyon şirketleri, reklam ajansları gibi kitle iletişim sektöründe bulunan pek çok kurum ve şirkette metin yazarı, senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen, sunucu ya da teknik eleman (kameraman, resim seçici, kurgu operatörü vb.) olarak çalışabilmektedir. İsteyen mezunlarımız yüksek lisans programlarına devam ederek akademik kariyer yapabilmektedir.

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •