Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


AFEA 159 İleri İngilizce

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin amacı doğrultusunda öğrencilerden, modern sosyoloji alanında yazılan önemli metinleri okumaları ve konularla ilgili yazılı çalışmalarda bulunmaları beklenmektedir. Bu ders ile verilmek istenen sosyoloji alanında sıkça kullanılan jargon ve terimleri öğrenciye tanıtmak olup, bunları eleştirel düşünerek yazılı ve sözlü söylemlerde kullanabilmelerini sağlamaktır.


ANT 101 Kültürel Antropolojiye Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu ders, antropoloji disiplinindeki temel konulara giriş niteliğindedir. Antropolojinin bir sosyal bilim olarak gelişimi, diğer sosyal bilim dallarıyla olan ilişkisi ve gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki konumu, bu dersin konularını oluşturmaktadır. Antropolojinin temel kuramları ve paradigmaları çerçevesinde çeşitli insan toplulukları arasında karşılaştırmalar yapılarak kültürel benzerlikler ve farklılıklar tartışılacaktır. Bütünsel bir yaklaşımla çevre, dil, törenler, sembolik sistemler ve anlamlar, efsaneler ve masallar, dinler, doğaüstü güçlere inanışlar, bilim ve sanat, sosyalleşme süreci, aile, evlilik ve akrabalık, cinsiyet, yaş ve sosyal gruplar, politik organizasyonlar, üretim, bölüşüm ve tüketimi içeren ekonomik faaliyetler gibi farklı kültürel olguların anlamları ve birbirleriyle olan etkileşimi değerlendirilecektir.


CET 103 Temel Bilgisayar Kullanımı Becerileri 1

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu derste amaç bilgisayarın yapısı ve kullanımı ile ilgili olarak öğrencilere gerekli bilgileri verme; bilgisayar donanımı ve yazılımı temellerini anlama; word programını tanıtma ve kullanabilmeyi sağlama ve öğrencilerin internet kulanım becerilerini geliştirmektir.  


ED 101 Eğitim Bilimlerine Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu dersin amacı, eğitim ile ilgili temel kavramları tanıyabilme; eğitimin tarihsel, toplumsal, felsefik ve psikolojik temellerini kavrayabilme; eğitim alanındaki yeni yönelimleri anlama; farklı kültürlerdeki eğitim anlayışlarını karşılaştırabilme; okul ve sınıf ortamlarını, eğitimcilerin özelliklerini anlayabilmedir.


HUM 103 Uygarlık Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Dersin amacı, uygarlıkların kaynaklarını, uygarlıkların inanç, düşünce, sanat, kurumlar ve değerlerinin doğup gelişmesini, birbirinden ayıran temel özellikleri, benzer yönleri öğretmek, günümüzdeki yansımaları hakkında öğrenciye genel bir bakış açısı kazandırmaktır.


PHIL 101 Felsefeye Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu ders, "Felsefe Nedir?" sorusu üzerinde odaklanmaktadır. Felsefi bilgi, bilimsel bilgiyle ve bilgiye götüren yorumlama, açıklama, değerlendirme gibi diğer faaliyetlerle - örnekler verilmek yoluyla- karşılaştırılmaktadır. Felsefedeki '-izm'ler, diğer '-izm'lerle karşılaştırmalı olarak ele alınmakta; bunun yanında, felsefenin dalları olan Ontoloji, Epistemoloji, Etik, Estetik,vb. hakkında temel bilgiler verilmektedir.


PSY 101 Psikolojiye Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Güdülenme, duygular, öğrenme, bellek, dil ve düşünce,  gelişim, kişilik ve sosyal ilişkiler gibi temel psikolojik süreçleri inceler


AFEA 160 Edebiyat Bölümleri için İngilizce II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin amacı doğrultusunda öğrencilerden, modern sosyaloji alanında yazılan önemli metinleri okumaları ve konularla ilgili yazılı çalışmalarda bulunmaları beklenmektedir. Bu ders ile verilmek istenen sosyoloji alanında sıkça kullanılan jargon ve terimleri öğrenciye tanıtmak olup, bunları eleştirel düşünerek yazılı ve sözlü söylemlerde kullanabilmelerini sağlamaktır.


ED 102 Eğitim Felsefesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

ED 372 Türk Eğitim Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Bu dersin amacı psikolojik danışma hizmetlerinde mesleki etik kurallar ve yasal yükümlülüklerle ilgili farkındalık kazandırmaktır. Özellikle danışan hakları ve danışmanın sorumlulukları, etik kurallar çerçevesinde karar verebilme konularında bilgi verilmektedir.  


PCG 104 PDR'nin Temelleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Rehberlik ve psikolojik danışmanlığa giriş niteliği taşıyan bu dersin amacı psikolojik danışma ve rehberliğin tarihsel gelişimini; Türkiye'deki rehberlik hizmetlerinin gelişimi; temel kavramlarını, hizmet alanlarını ve danışma kuramlarını kavrayabilme; psikolojik danışman özelliklerini ve farklı uzmanlık alanlarını; danışmanların diğer uzmanlarla olan ilişkilerini bilmektir.


PCG 171 Nörofizyolojik Psikoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Sinir sisteminin yapısı, duyumsal ve motor fonksiyonlar, öğrenme, duygu, bellek gibi temel psikolojik süreçlerin sinirsel ve kimyasal temelleri araştırılması.


PSY 231 Gelişim Psikolojisi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

İnsan gelişimindeki biyolojik, bilişsel, sosyal süreçler ve kişiliğin doğumdan erken çocukluk döneminin sonuna kadar, temel kuramlar ve görgül araştırmalar ışığında incelenmesi.


SOC 101 Sosyolojiye Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu ders sosyolojinin temel konularına giriş niteliğindedir. Dersin amacı, öğrencilere sosyolojik bakış açısını tanıtmaktır. Dönem boyunca, temel sosyoloji kavramları eleştirel bir bakış açısı ile işlenecek ve gündelik hayattaki pratiklerle karşılaştırılacaktır. Kültür, toplum, sosyalleşme, sosyal grup, toplumsal cinsiyet, sosyal yapı, sosyal tabakalanma, aile, din, eğitim ve sosyal değişme gibi temel sosyolojik meseleler yerel ve küresel boyutlarda incelenecektir.


XXX Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

.


ED 201 Eğitim Bilimlerinde İstatistik 1

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3

Bu derste amaç istatistikte temel kavramları; veri düzenlemesini; değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilişkileri; hipotez oluşturma ve test etmeyi; olasılık ve dağılışları kavrayabilme; varyans, ki-kare,korelasyon, regresyon katsayılarını hesaplayabilme; herhangi bir araştırma sorusu veya hipotezi için uygun istatistiksel analiz yöntemini seçebilmedir.


ED 440 Ölçme ve Değerlendirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.


PCG 243 Özel Eğitimde Psikolojik Danışmanlık

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Bu dersin hedefi özel eğitimle ilgili temel bilgilerin öğrencilere kazandırılmasıdır. Özel eğitimde karşılaşılan engel durumlarını tanımak, engel türlerini, nedenlerini, tedavilerini ve ilgili psikolojik danışmanlık süreçlerini bilmek dersin temel amaçlarını oluşturmaktadır.


PCG 431 Okullarda Gözlem

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 4 + 0) 3

PSY 221 Öğrenme Psikolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.  


PSY 232 Gelişim Psikolojisi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu dersin amacı meslek seçimi kuramları, ilke ve varsayımları, meslek seçimini etkileyen faktörler, mesleki rehberlik ve danışma süreci, amaçları ve teknikleri, eğitim ortamlarında mesleki rehberlik ve danışmanlık uygulamaları gibi konularda öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.  


TKL 201 Türkçe I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırılması, Türk dillerinin sınıflandırılması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe'nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları. Sözcük yapısı, sözcük çeşitleri ve grupları, cümle yapısı, Türkçe'nin semantik yönleri ve sınıf uygulamaları.


ED 202 Eğitim Bilimlerinde İstatistik 2

Ön Koşul:ED 201
Kredi (2 + 0 + 2) 3

Hipotez testleri, korelasyon, regresyon, anlamlılık testleri, varyans analizi ve istatistik paket programlarında uygulamalar.


ED 477 Sınıf Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).


PCG 244 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle baş etme yolları.


PCG 246 İnsan İlişkileri ve İletişim

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu dersin amacı kişilerarası ilişkilerde hem sözel hem de bedensel iletişim hakkında öğrencileri bilgilendirmedir. Kendini ifade etme, etkili dinleme, duygularının farkında olma ve açma, etkili dinleme, empatik iletişim becerileri gibi konular dersin başlıca konularını oluşturmaktadır.


PSY 241 Sosyal Psikoloji

Ön Koşul:PSY 101
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bireyin grup ve toplum içinde ele alınması; tutumların oluşum ve değişimi, sosyal etki, uyma davranışı, iletişim ve grup dinamiği gibi konular açısından incelenmesi.


TKL 202 Türkçe II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırılması, Türk dillerinin sınıflandırılması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe'nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları. Sözcük yapısı, sözcük çeşitleri ve grupları, cümle yapısı, Türkçe'nin semantik yönleri ve sınıf uygulamaları.


XXX Seçmeli Ders

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 313 Eğitim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 0) 4

Başta gözlemsel ve korelasyonal çalışmalarda kullanılan teknikler ağırlıklı olmak üzere anketler, savlar ve araştırma taslaklarının oluşturulması.


ED 340 Öğretim İlke ve Yöntemleri

Ön Koşul:PCG 431
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Öğrenme-öğretme sürecinde temel kavramlar (kuram, ilke, yasa, yöntem, teknik, strateji, taktik, stil, biçem, model ve yaklaşım), öğrenme kuramları, öğretme kuramları, açıklayıcı ve kuralcı öğretim kuramları, alanda çalışan kuramcılar, yöntemden stratejiye geçiş, öğrenme stratejileri, öğrenme stratejileriyle ilgili sınıflamalar, öğretim stratejileri, öğretim stratejileriyle ilgili sınıflamalar, stil-strateji etkileşimi, öğrenme öğretme stilleri ve stil odaklı öğretim tasarımı, etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri, problemlere dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öykü tabanlı öğrenme, senaryo tabanlı öğrenme, vb. yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara dayalı örnek uygulamalar.


HTR 301 Atatürk İlke ve İnkılapları I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti'nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya -Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.


PCG 241 Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

PCG 352 Test Dışı Teknikler

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Bu dersin amacı bireyi tanımanın önemini; bireysel farklılıkları ve bu farklılıkları bilmenin önemini; bireyi tanıma sürecindeki araç ve yöntemleri kavrayabilmedir. Görüşme, vak'a incelemesi, envanterler, anket, gözlem, psikodrama, sosyometri, otobiyografi gibi tekniklerin anlatımını içermektedir.


PCG 361 Psikolojik Danışmanlık İlke ve Teknikleri

Ön Koşul:PCG 104
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Bu dersin amacı psikolojik danışmanlık sürecinde kullanılan beceriler hakkında bilgi edinme; terapötik süreç ve becerilerini kavrama ve kullanabilme; terapötik koşulları anlama; sürece uygun becerileri seçebilme; becerilerin birbirleriyle olan ilişkisini anlama; bir danışma sürecini başlatma ve bitirebilme becerileri kazanmadır.


PSY 351 Kişilik Kuramları

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Başlıca kişilik kuramları ile kişilik gelişimi ve işleyişi alanındaki görgül çalışmaların incelenmesi. Ergenlik ve gençlikteki fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim ve uyum konuları esas alınır.


XXX Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 450 Program Geliştirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu dersin amacı ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde oluşturulacak olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarının planlanması, içeriklerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve uygulanması, çeşitli örnek etkinliklerin oluşturulmasının öğrenilmesidir.


HTR 302 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.


PCG 174 Psikolojik Danışmanlıkta Meslek Etiği ve Yasal Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PCG 242 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 4 + 0) 3

Çatışma çözme ve barış eğitimi kişilerin, çocukluklarından yetişkinliklerine kadar geçen süre zarfında, savaş ve şiddetin tehlikelerine karşı eğitmek için eğiticilerin kendi uzmanlıklarını kullanabildikleri bir cevaplar bütünüdür. Barış eğitimin ana fikirleri uluslararası eğitim, insan hakları eğitimi, gelişim eğitimi, çevre eğitimi ve çatışma çözümü eğitimidir. Şiddetten kaçınmanın ve barışı sağlamanın dayandığı nokta dayanışmanın ön plana çıkmasıdır, bu ayrıca duygusal şiddet ve terrörizme de bir cevaptır. Bu noktada insanlar direnç göstererek barış talep edebilirler. Bütün bu unsurların gerçekleşmesi için farklı kültürler ve bu kültürlerin özelliklerinin yoğun bir incelemesi yapılmalıdır. Etik konuları ile ilgilenen eğitmenler savaş kültürünü barış kültürüne dönüştürebilecek unsurları inceleyebilir ve anlayabilirler. Bu ders iletişim kalıpları, kişilerarası anlayış, kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerileri üzerine yoğunlaşarak  çatışma çözüm sürecinin bir incelemesidir. Bir çatışma çalışması kaynakları, kökenleri ve çeşitlerin, aynı zamanda çatışma çözüm yetileri ve çatışma çözümü uğraşısı kavramlarının ve eğitimde barışın incelenmesi sayesinde vucüt bulmaktadır.


PCG 336 Psikolojik Danışma Kuramları

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu dersin amacı psikolojik danışma ve psikoterapi kuramlarını ve tarihsel gelişimlerini tanıma; güçlü ve zayıf yönlerini; birbirleriyle olan farklılık ve benzerliklerini kavrama; kuramların kültürlere uygunluğunu değerlendirme; kuramları uygulamadaki sorun ve sınırlılıkları anlayabilmedir.


PCG 364 Grupla Psikolojik Danışma

Ön Koşul:PCG 361
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu dersin amacı grup psikolojik danışma ve psikoterapisi amaçlarını, kuramlarını, danışma süreç ve evrelerini kavrayabilme; grup danışmanının özelliklerini anlayabilme; grup danışmanlığı tekniklerini öğrenme ve uygulayabilme; grup danışmanlığındaki etik kuralları kavrayabilmedir.


PCG XXX Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 425 Öğrenme Güçlükleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Grup Psikolojik Danışma derslerinde teorik olarak öğrenilen konuların uygulama ile pekiştirilerek öğrencilerin grup sürecini, grup üyeleri olarak yaşayarak öğrenmelerinin sağlanması


ED 476 Eğitim Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Dersin amacı hem ilköğretim hem de ortaöğretim düzeyindeki okullarda yürütülen rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin ve işleyişlerinin anlaşılabilmesidir. Bu amaçla öğrencilere bir dönem boyunca okullara gidip gözlem yapma olanağı sağlanmaktadır.


EDGN 200 Toplumsal Duyarlılık

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 4 + 0) 2

Örgütlerde psikolojik etkenlerin işleyişini ve bunun endüstri ve diğer kurumlar üzerindeki etkisini inceler. Kişinin örgüt içinde etkili biçimde kullanılmasına odaklanır.


PCG 453 Psikolojik Testler

Ön Koşul:PCG 361
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu dersin amacı psikolojik testlerin doğasını, kullanılış amaçlarını, uygulama ve değerlendirme yöntemlerini anlayabilme; istatistiksel özelliklerini anlayabilme; belirli bir amaç için uygun testi seçebilme; çeşitli kişilik, zeka , mesleki gelişim, ilgi testleri hakkında bilgi sahibi olmadır.


PSY 462 Psikopatoloji

Ön Koşul:PSY 461
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Klinik psikoloji alanındaki akademik ve klinik çalışmaların tanıtımı. Etik konuların tartışılması ve klinik psikolojinin ilişkili mesleklerle karşılaştırılması.


XXX Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

XXX Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PCG 432 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik'te Alan Çalışması

Ön Koşul:PCG 365
Kredi (1 + 4 + 0) 3

Bu dersin amacı ilk ve ortaöğretim kurumlarında psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerini tanıma ve yürütme, grup rehberliği programları geliştirme ve uygulamadır. Öğrencilerin süpervizyon altında okullarda grup rehberliği programı uygulamaları beklenmektedir.  


PCG 434 Kurum Deneyimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PCG 436 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Semineri

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 4 + 0) 3

Bu derste öğrencilerin ilgi duydukları rehberlik ve psikolojik danışma alanı konularından bir ya da daha fazlasını seçip bu konu ya da konularla ilgili çeşitli projeler hazırlamaları ve sunmaları amaçlanmaktadır.  


PCG 454 Test Uygulama ve Raporlama

Ön Koşul:PCG 453
Kredi (1 + 2 + 0) 2

Bir kısım psikolojik testlerin uygulanması, yorumlanması ve raporlanması konuları öğretilecektir


PCG 463 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

Ön Koşul:ED 361
Kredi (2 + 4 + 0) 4

Bu derste amaç psikolojik danışma ilk eve tekniklerini terapötik yaklaşımlara uygun olarak uygulayabilme becerilerinin uygulanması ve değerlendirilmesidir. Ders, öğrencilerin bireysel görüşme yapması ve süpervizörü tarafından değerlendirilip geribildirim verilmesi süreçlerinden oluşmaktadır.


PCG XXX Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •