Endüstri ve Sistem Mühendisliği


AFE 131 Akademik İngilizce I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Okuma-anlama; Sözlü sunumlar (çiftli-bireysel); Tez cümlesi yazma, anahat çıkarma; Özetleme; Başka sözcüklerle anlatma; Doğrduan alıntılama; Birleştirme; Metin içi referans gösterme referans listesi hazırlama; Araştırma makalesi yazımı; Bağlaçlar, zarf ve sıfat cümleciklerinin kısaltılması, belirsiz niteleyen, ön ek, son ek ve noktalama, bildirme fiilleri gibi dilbilgisi konularının tekrarı; Kopuk cümle sorunu, Yapılar arası benzerlik.


CHEM101 Genel Kimya

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 1) 4

Maddenin yapısı, periyodik tablo, kimyasal bileşiklerin sınıflandırılması ve adlandırılması, kimyasal reaksiyon çeşitleri, hesaplamaları, gaz kanunları, termokimya, solüsyonlar, çözünürlük, asitler, bazlar, tuz, kimyasal kinetik ve denge reaksiyonları

 

 


ES161 Mühendislikte Çizim

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 2) 2

Bilgisayar programını kullanılmasının öğretilmesi, temel projeksiyon yöntemleri, çok görüntülü projeksiyon yöntemleri, kesit alma, eğik düzlem görüntüleri, ölçülendirme yöntemleri, toleranslar, kağıda çıktı alma, 3 boyutlu çizim ve katı modellemeden 2 boyut çizim elde edilme yöntemleri.

 

 


HUM103 Uygarlık Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 2) 3

Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır.  Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir.  Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır. 


MATH131 Kalkülüs I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 2 + 1) 4

Hazırlık: Fonksiyonlar, gerçek ve karmaşık sayılar, mutlak değer eşitsizlikleri. Limitler ve süreklilik, türevler. Türev teknikleri. Türev Uygulamaları; göreceli extremum, ortalama değerler, Taylor serileri, L'Hospital kuralı, eğri çizimi, uygulamalı maksimum ve minimum problemleri. Belirsiz ve belirli integraller. Matematiksel analizin temel teoremleri. İntegral teknikleri ve uygulamaları. Dönel hacim. 


PHYS101 Fizik I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 1 + 2) 4

Ölçüm birimleri, Vektörler, Hareket, Kuvvet, Enerji, Momentum, Dönme Hareketi ve Açısal Momentum ve Evrensel Çekim Yasası konularında temel bilgiler.

 

 


AFE132 Akademik İngilizce II

Ön Koşul:AFE131
Kredi (2 + 2 + 0) 3

ES162 Malzeme Bilimine Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Malzemeler ve özellikleri, atomik bağlar ve düzenlemeleri, yapısal düzensizlikler, atom hareketleri, malzeme bozunumu, endüstriyel alaşımlar, yapısal değişim yoluyla malzeme özelliklerinin modifikasyonu, metalik olmayan malzemeler, atomik bağlar ve  düzenlenmeleri.

 

 


FE XX1 Serbest Seçmeli I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ISE102 Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 1 + 0) 2

Endüstri ve Sistem Mühedisliğinin tarihçesi ve gelişimi. Endüstri ve Sistem Mühendislerinin çalıştıkları iş alanları. Temel Endüstri ve Sistem mühendisliği kavramları. Sistem tasarımı sürecinin aşamaları. Yöneylem Araştırması modellerinin genel tanıtımı ve matematiksel modellemeye giriş. Çeşitli Endüstri ve Sistem Mühendisliği konularına giriş mümkün olduğunca misafir konuşmacılar ve bölüm üyeleri tarafından yapılacaktır. Lab saatlerinde MS Excel’in temelleri verilecektir.


MATH132 Kalkülüs II

Ön Koşul:MATH131
Kredi (3 + 2 + 0) 4

Dizilerde yakınsaklık. Serilerde yakınsaklık testleri. Kuvvet, Taylor ve Maclaurin serileri. Üç Boyutlu uzayda analitik geometri. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, uç değerler. Çift katlı ve üç katlı integraller, değişken değiştirme. Vektör alanları, çizgisel integraller, Green teoremi.

 


PHYS102 Fizik II

Ön Koşul:PHYS101
Kredi (3 + 1 + 2) 4

Elektriksel Yük, Elektriksel Alan, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kapasitans, Elektrik Akımı ve Direnç, Devreler, Manyetik Alanlar, Akımdan dolayı Oluşan Manyetik Alanlar, Endüksiyon ve Endüktans, Maddenin Manyetizması, Maxwell Denklemleri, Elektromanyetik Salınımlar ve Alternatif Akım, LC osilatörü, RLC faz diagramları.


ES112 Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 2) 4

Bilgisayar ve programlamaya giriş, C’ye giriş, algoritma kavramı ve temsil biçimleri, C dilinin temel elemanları, denetim yapıları ve program tasarımı (ardıl deyimler, karar/seçim ve yineleme/döngü yapıları), diziler, fonksiyonlar, göstericiler, biçimlendirme, dosya giriş/çıkış, karakter katarları


ISEXX1 Teknik Seçmeli I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

MATH221 Lineer Cebir

Ön Koşul:MATH131
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Denklem Sistemleri, Matrisler,  Determinant, Vektör Uzayları, Doğrusal Dönüşümler, Dikeylik, Özdeğerler.


MATH241 Diferansiyel Denklemler

Ön Koşul:MATH132
Kredi (3 + 2 + 0) 4

Birinci mertebeden adi diferensiyel denklemler, (homojen ve homojen olmayan durumlar, direkt integrasyon,integral çarpanları, yerine koyma). İkinci mertebeden adi diferensiyel denklemler (parametrelerin değişimi, mertebe indirgeme).  Laplace dönüşümleri ve uygulamaları. İkinci mertebeden lineer diferensiyel denklemlerin kuvvet serisi çözümleri, Frobenius metodu. 


MATH281 Olasılık

Ön Koşul:MATH132
Kredi (2 + 2 + 0) 3

İstatistiksel deneyler ve olaylar. Set teorisi. Olasılığın yorumları ve aksiyomları. Olasılığın temel teoremleri. Sayma yöntemleri. Olayların bağımsızlığı. Koşullu olasılık. Bayes teoremi. Kesikli dağılımlar (binom, hypergeometrik, geometrik, negatif binom, Poisson). Beklenen değer ve varyans. Sürekli dağılımlar (tekdüze, normal, üstel, gama, lognormal). Bileşik, marjinal ve koşullu dağılımlar. Koşullu beklenen değer ve varyans. Kovaryans ve korelasyon.


TKL201 Türk Dili I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırılması, Türk dillerinin sınıflandırılması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe'nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları. Sözcük yapısı, sözcük çeşitleri ve grupları, cümle yapısı, Türkçe'nin semantik yönleri ve sınıf uygulamaları.


ECON294 Mühendisler için İktisat

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Ders süresince kıtlık, fırsat maliyeti, marjinalist yaklaşım, arz-talep, piyasa mekanizmaları gibi temel genel kavramlar ve bu kavramların çalışma ilkeleri incelenecektir. Bu bağlamda  ders  iktisat biliminin temel metodolojisinin anlatımıyla başlar ve para ve maliye politikaları, enflasyon, milli gelir ve cari dengenin işleyişi incelenerek bitirilir.


ES222 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Elektrik-Elektronik Müh. giriş, temel kavram ve tanımlar, uygulama alanları, birimler sistemi, rerilim ve akım kaynakları, doğru ve alternatif akım,direnç, kondansatör, bobin, devre Kavramı, seri ve paralel devreler, Ohm Kanunu, Kirchhoff’un akım ve voltaj yasaları, güç kaynakları, ölçüm cihazları, Nod voltaj metodu, döngü akım metodu, Superpozisyon prensibi, Thevenin ve Norton teoremleri, maksimum güç transferi, lineer olmayan elemanlar, İşlemsel yükselteçler, devrelerin diferansiyel denklemlerinin çıkarılması; birinci ve ikinci dereceden devrelerde geçici ve kararlı hal durum analizi, logic devreler


ISE212 Bilimsel Hesaplama

Ön Koşul:ES112, MATH131
Kredi (3 + 0 + 2) 4

Matlab/Octave kullanarak basit numeriksel hesaplama, matriks algebra, grafik çizme, mühendislik ve yönetim dallarında karşılaşılan daha zorlayıcı problemlerin çözüm metodları (kök bulma, interpolasyon, numeriksel türev ve integral) ve Matlab/Octave’da uygulamaları.

 


ISE222 Yöneylem Araştırması I

Ön Koşul:MATH221
Kredi (3 + 0 + 2) 4

Doğrusal programlama ve uzantıları: doğrusal programlama modellerinin formulasyonu ve çözümü, Simplex algoritması, duyarlılık analizi, dualite, taşımacılık, atama ve şebeke problemleri, tamsayı programlamaya giriş. Dersin içeriği optimizasyon yazılımları ile desteklenmektedir.

 


ISE254 Endüstri ve Sistem Mühendisliği için İstatistik Uygulamaları

Ön Koşul:MATH281
Kredi (3 + 2 + 0) 4

Betimsel istatistik, rassal örnekleme, örnek dağılımları, nokta tahminleri, güven aralıkları, hipotez testleri, uygunluk testleri, bağımsızlık testleri, doğrusal regresyon ve korelasyon, istatistiksel paket uygulamaları


TKL202 Türk Dili II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Türkçenin sözvarlığı, edebi metinlerin incelenmesi, resmî yazışma ve bilimsel araştırma yazım kuralları ve uygulamaları, sözlü anlatım türleri ve uygulamaları


HTR301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun anlaşılması için gerekli olan alt yapı hazırlandıktan sonra, günümüz Türkiye’si ve bu dönem içerisinde etkili olan olaylar olabildiğince ele alınacaktır. HTR 301 konularının Bağımsızlık Savaşı’nın sonuna kadar gelmesi amaçlanmaktadır.


ISE311 Bilgi Teknolojileri

Ön Koşul:ES112
Kredi (2 + 1 + 2) 3

Veri tabanı sistemlerine giriş; veri modelleme ve varlık ilişki diyagramları; ilişkisel veri tabanları; SQL programlama; HTML ve CSS programlama;sunucu-taraflı programlama ile etkileşimli web sitesi tasarımıISE323 Yöneylem Araştırması II

Ön Koşul:MATH281, ISE222
Kredi (3 + 2 + 0) 4

Yöneylem Araştırması II adlı bu ders, lisans seviyesindeki öğrencinin modelleme ve kavrama yetisini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır ve aşağıdaki konuları içerir. Olasılık Kuramı tekrarı: Kesikli ve sürekli rassal dağılımlar, koşullu olasılık ve koşullu beklenen değer ve ilgili konuları içeren olasılık kuramına giriş için gerekli konuların tekrarı. Markov Zinciri: Temel kavramlar, Champman – Kolmogorov eşitlikleri, limit olasılıklar ve Yutan Zincirler ve bunlar la ilgili uygulamalar Üstel Dağılım & Poisson Süreçleri: Üstel Dağılım ve özellikleri, Sayma Süreçleri, Poisson Süreçleri, Poisson Süreçlerinin genelleştirilmesi. Kuyruk Kuramı: Kuyruk Kuramı esasları, sonlu ve sonsuz kapasiteli M/M/1 modelleri, Kuyruk ağları.


ISE331 Mühendisler için Finans

Ön Koşul:ECON294
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Muhasebe ve maliyet muhasebesi sistemlerinin temelleri, finansal tablolar, çeşitli ürün maliyeti belirleme teknikleri. Maliyet tahmin yöntemleri. Alternatif yatırım projelerinin değerlendirilmesi, kar-maliyet analizi ve finansal karar verme problemlerinden örnekler


ISE361 Üretim Sistemleri Tasarımı

Ön Koşul:ISE222, MATH281
Kredi (2 + 0 + 2) 3

İş sistemlerine giriş, zaman etüdü, standart veri ve maliyet, iş analizi, öğrenme eğrisi, insan makine ilişkisi, Üretim ve servis sistemlerinin tasarım öğeleri, yerleşim tipleri, yerleşimde ileri modeller, yönetsel ve planlama farklılıkları. Akış ve atölye tipi çizelgeleme sistemlerinin planlaması, hücre sistemleri ve sınıflandırma teknikleri, manuel ve otomatik hat dengeleme, otomatik üretim hattı, esnek üretim. CPM, PERT ve kaynak kısıtlı proje çizelgeleme.  Tahmin metotları, trend modelleri, tekli, çoklu regresyon. 


ISEXX2 Teknik Seçmeli II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

HTR 302 konuları siyasi alanda yapılan inkılaplardan başlayarak yeni Türkiye Cumhuriyetinin Lozan Anlaşmasından sonraki iç ve dış gelişmelerini inceler. Ayrıca, Atatürk sonrası Türk Dış Politikasını (İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeleri-Türkiye’nin Güvenlik paktlarına üyeliği ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri) sebep-sonuç ilişkisi bağlamında irdeler.  


ISE302 Sistem Mühendisliği Metodları

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 1) 3

Sistem mühendisliği terminolojisine giriş. Sistem tasarımı ve entegrasyonu süreçlerinin tanımlanması. Fonksiyonel, fiziksel ve işletimsel mimarilerin geliştirilmesi.İhtiyaç mühendisliğinin tanimlanmasi, fiziksel tasarim alternatiflerinin formulasyonları ile ilgili çeşitli metod ve yazilimlarin tanıtılması. Matematiksel ve grafiksel metodlarını kullanarak sistem analizi ve kontrolünün sağlanması, değerlendirilmelerinin yapılması.


ISE344 Benzetim

Ön Koşul:ISE323, ISE254
Kredi (2 + 0 + 2) 3

Kesikli olay simülasyonu, model geliştirme, simülasyon deneylerinin istatistiksel tasarımı ve analizi, varyans indirgeme teknikleri, rassal sayı ve değişkenlerin üretilmesi, Monte Carlo simülasyonu. Dersin içeriği simülasyon paketleri ile desteklenmektedir.


ISE352 Doğrusal Sistemler ve Kontrol

Ön Koşul:MATH241
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Sistem sınıflandırılması ve Dinamik Sistemlere giriş. Matematik Modelleme. Sistem dinamiği bakış açısından ADD çözüm metotları ve karşılaştırılması. Laplace dönüşümleri. Transfer Fonksiyonu ve sistem cevap analizi. Kararlılık analizi (R-H Kriteri).  Geri besleme kavramı ve geri beslemeli kontrol sistemleri.  Sistemin kapalı çevrim cevabı. Kök-Yer eğrisi (Root-Locus) kullanarak kapalı çevrim sistem analizi ve sistem tasarımı. Çevrim içi gecikmelerin analizi. Lineer olmayan dinamik sistem tanıtımı.


ISE362 Tedarik Zinciri Yönetimi

Ön Koşul:ISE222, MATH281
Kredi (3 + 0 + 2) 4

Tedarik zincirlerine giriş. Bütünleşik planlamada esnek modeller, optimizasyon ve sezgisel yöntemler. Sürekli ve periyodik stok gözleme sistemleri, stok modeli parametrelerinin  optimizasyonu, simülasyon değerlemesi. Dağıtım kaynak planlaması, ofsetleme, parti  büyüklüklerinin sezgisel ve optimal yöntemlerle belirlenmesi. Malzeme ihtiyaç planlaması.  Tedarik zinciri ağ tasarımı optimizasyonu, tedarikçi seçimi modelleri, ERP yazılımlarının temelleri ve uygulamalar.


ISEXX3 Teknik Seçmeli III

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

FE XX2 Serbest Seçmeli II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ISE400 Yaz Stajı

Ön Koşul:AFE 132
Kredi (0 + 2 + 0) 0

ISE401 Sistem Dinamiği ve Modelleme

Ön Koşul:ISE302, ISE352
Kredi (3 + 0 + 2) 4

Mühendislikte Sistem Dinamiği. Lineer ve lineer olmayan sistemler. Teknik ve teknik olmayan sistemlerin modellenmesi. Lotka-Volterra lojistik denklemleri. Uzay-durum gösterimi. Causal loop Diyagramları. Pozitif ve negatif çevrimler. Stella programlamaya giriş ve Stella kullanarak sistem çözümlemeleri.  Jenerik akış prosesi. Stok yönetim yapısı. Malzeme ve bilgi gecikmeli yapılar. Sınıf grup projeleri.


 


ISE451 İstatistiksel Kalite Kontrolü

Ön Koşul:ISE254
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Üretim kalite kontrolüne istatistiksel bir yaklaşım, çeşitli kontrol çizelgelerinin oluşturulması ve yorumlanması, spesifikasyonlar ve tolerans limitleri, prosese ait kapasite çalışamaları, kabul örneklemesi, kalite kararlarında ücretlendirme, Toplam Kalite Yönetiminin esasları, kalite iyileştirme programları. ISEXX4 Teknik Seçmeli IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ISEXX5 Teknik Seçmeli V

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

LAW123 Hukuka Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ISE402 Sistem Tasarımı

Ön Koşul:ISE302
Kredi (3 + 1 + 0) 3

Bu ders öğrencilerinin sistem mühendisliği yöntemleri hakkındaki bilgilerini kullanarak karmaşık mühendislik sistem ve ürünlerinin tasarımını ve geliştirilmesini sağlar. Ders, kullanıcı isteklerinin entegrasyonu,teknolojik fırsatların belirlenmesi, finansal ve takvimsel kısıtların belirlenmesi, karmaşık projelerin yönetiminde kullanılan araç ve teknikler konularını içermektedir. 


ISE432 Karar Analizi

Ön Koşul:ISE323, ISE254
Kredi (2 + 1 + 1) 3

 

Bu dersin  amacı karmaşık gerçek problemlerin analizi ve çözümünde  karar kuramının uygulanabilmesi için gereken  bilgi , yöntem ve kuramlara yer vermektir.  Ders aşağıdaki amaçlar doğrultusunda tasarlanmıştır

1. Karar Problemlerin Modelenmesi : Karar probleminin oluşturan unsurlar,:Karar    probleminin yapılandırılması, Duyarlılık Analizi.

2. Belirsizliğin Modellenmesi. Olasılık kuramı temelleri, Kuramsal modeller, veri analizi,  Bilginin Değeri.

3. Tercihlerin Modellenmesi: Tercih modelleri ile ilgili temel kavramlar. 


ISE492 Mühendislik Projesi

Ön Koşul:Son Sınıf Öğrencisi Olmak
Kredi (1 + 0 + 4) 3

Bir fakülte danışmanının gözetmenliği altında belirli bir konunun araştırılması ve raporlanması.


ISEXX6 Teknik Seçmeli VI

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ISEXX7 Teknik Seçmeli VII

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ISE251 Çizge Teorisine Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Temel tanımlar, ağaçlar, bağlantılanma, Euler ve Hamilton çizgeleri, eşleştirme, kenar ve köşe renklendirme, kromatik sayılar, düzlemsel çizgeler, yönlü çizgeler, ağlar.


ISE368 Ergonomi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Bu ders insan-teknoloji arayüzleri de dahil olmak sistem tasarımlarının geniş bir perspektif ve ergonomik prensiplerin uyarlanmasıyla nasıl geliştirilebileceği konusunda gerekli olan altyapıyı sağlamaktır. Derste iş ve sistem tasarımında geniş bir perspektifte ergonomik prensipler ve uyarlanması; insanoğlunun fiziksel ve zihinsel kapasitesi ve limitlerini incelenmesi; bu özelliklerin alet, makine, bilgisayar, otomobil, uçak, iş ve yaşam çevresi, iletişim sistemleri tasarımı üzerindeki etkisi ve tasarımların iyileştirilmesi, işletimi; çalışma koşulları gibi sosyal ve yasal mevzuatlara değinilmektedir.


ISE318 Endüstri ve Sistem Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

Ön Koşul:ES112 Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Endüstri ve Sistem Mühendisliği’nde kullanılan temel bilgisayısal metodlara giriş ve bu metodların optimizasyon, nümerik analiz, ağ akış problemleri, tesis yerleştirme ve envanter kontrolü gibi alanlarda uygulamaları. Ders içeriği C programlama dili ve MATLAB laboratuar çalışmalarıyla desteklenmektedir.


ISE367 Çizelgeleme

Ön Koşul:ISE361
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Çizelgeleme modellerinin sınıflandırılması, performans kriterleri, aktif çizelgeler kavramı, tekli makine, iş akış ve atölye problemleri, paralel işlemci problemleri, çizelgelemede sıralama oluşturan algoritmalar, kombinatoriyel optimizasyon yaklaşımları. ISE425 Doğrusal Olmayan Programlamaya Giriş

Ön Koşul:ES 112, MATH 132
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Tek değişkenli eniyileme, çok değişkenli kısıtsız eniyileme, eşitlik kısıtlı eniyileme (Lagrangian yöntemi) ve eşitsizlik kısıtlı eniyileme (KKT koşulları) problemleri ve özyinelemeli çözüm yöntemleri. Sezgisel yöntemler, modelleme dilleri ve eniyileme yazılımları.


ISE437 Proje Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Minimum maliyet ağ akışları, maksimal akışlar, en kısa yol ; endüstriyel ve hizmet sektörlerindeki uygulamalar, genelleştirilmiş ağlar. Proje yönetimi, CPM, PERT, zaman-maliyet ödünlemesi, kaynak kısıtlı proje çizelgeleme, ve projelerin finansal analizi gibi konuları içermektedir.


ISE464 Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri

Ön Koşul:ISE 361
Kredi (2 + 2 + 0) 3

Bilgisayar destekli imalat terminolojisi; Bilgisayar destekli tasarım; Bilgisayar destekli imalat; Geometrik tolerans; parça tasarımı spesifikasyonları; Süreç mühendisliği; imalat araçları; hızlı kalıp değişimi;  Endüstriyel kontrol ve PLC; Veri iletimi ve yerel ağlar; NC and CNC temelleri; hızlı yeni ürün tasarımı ve sondan gelim mühendisliği; endüstriyel robotik. Konular öğrenci projeleriyle desteklenmektedir.


ISE426 Lojistik Sistemleri

Ön Koşul:ISE222 Yöneylem Araştırması I
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Lojistik sistemlerin tasarım ve planlamasında kullanılan temel kavramlar. Lojistik ağlarının tasarımı, depo tasarım ve operasyonu, kısa ve uzun mesafe nakliye sistemlerinin planlama ve yönetimi. Derste lojistik alanında alınan kısa, orta, uzun vadeli kararlara yönelik yöneylem araştırması modelleri ve bunların çözümünde kullanılan yöntemler vurgulanmaktadır.


ISE427 Matematiksel Modelleme

Ön Koşul:ISE323
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Yöneylem araştırması kapsamındaki problemlerin çözümünde kullanılan lineer, nonlineer, tamsayılı, Markov zinciri gibi matematiksel modeller; bu modellerin üretim, finansal planlama, dağıtım gibi alanlarda uygulamaları; elde edilen matematiksel modellerin karmaşıklığı ve bu modellerin çözümü kullanılan teknikleri vurgulanmaktadır.


ISE455 Deney Tasarımı

Ön Koşul:ISE254
Kredi (3 + 0 + 0) 3

İki-örnek testleri, tek yönlü varyans analizi, rassallaştırılmış blok tasarımları, çok etkenli tasarımlar, iki yönlü anova, 2k çok etkenli tasarımlar, rassal tesirler, karışık tesirler, eşzamanlı güven aralıkları, EMS, güç hesapları, istatistiksel paket uygulamaları. ISE457 Öngörü Teknikleri

Ön Koşul:ISE254
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Basit yöntemler, hareketli ortalamalar yöntemleri, üssel düzgünleştirme (basit, Holt, Winters), klasik zaman serileri ayrıştırımı, regresyon metodları, Box-Jenkins ARIMA modelleri, istatistiksel paket uygulamaları.ISE475 Endüstriyel Otomasyon ve Enstrümantasyon

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Proses otomasyon sistemlerine genel bakış. Otomasyon sistemlerinin hiyerarşik yapısı. Ölçme sistemleri. Enstrümanların statik ve dinamik karakteristikleri. Sınaklık, basınç ve akış ölçmenin temel prensipleri. PLC ve DCS ye dayalı proses otomasyonu. Enstrüman ve kontrol ağları. İnsan makine arabirimleri. Sistem mühendisliği bakışından otomasyon projeleri. Öğrenci dönem ödevleri ve sunumları. 


  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma

  •