Top Banner

Anasayfa » Öğrenci Kabul » Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

 

LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL

ÖSYM

Yeditepe Üniversitesi'nin Lisans Programlarına öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuna göre yerleştirilirler.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURUSU

Bkz. International Office

YATAY GEÇİŞ

Başka yükseköğretim kurumlarından veya Yeditepe Üniversitesi içindeki bir lisans programından gelen yatay geçiş başvuruları, YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumları Arasında Lisans ve Önlisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri, Yeditepe Üniversitesi tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde ilgili Fakülte Yönetim Kurulları tarafından değerlendirilir.
Yatay geçiş başvuruları, Akademik Takvim'de belirtilen süreler içinde, Yeditepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne yapılır.

Üniversite dışından yatay geçiş koşulları

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kararları ve Üniversitemiziyönetmeliklerine uygun olarak yapılır.

Koşullar

Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve YÖK tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.

Yatay geçişler, her akademik yılda Üniversitenin ilan ettiği kontenjanlar dahilinde yapılır.

Geçiş başvuruları, Üniversitenin en erken 1. yarıyılın sonunda (yurtdışı için 1. yılın sonunda), en geç 7. yarıyılın başında yapılır. Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfın birinci yarıyılında ve yaz okulunda geçiş yapılamaz.

Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumda almış olduğu tüm derslerden başarılı olması (F GEÇMEZ notu olmamalıdır) ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 1,50 veya veya Üniversite Senatosunun 16 Şubat 2006 tarih ve 2006/2-2 (2) sayılı kararıyla belirlenen eşdeğer notun alınmış olması şarttır.

Yeditepe Üniversitesine yatay geçiş için, YÖK tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumunda öğrenim görülen her yarıyıl için, 2547 sayılı kanunun 5. maddesinin ı bendinde belirtilen dersler dışında, en az 6 kredilik geçiş kredisi oluşturacak derslerin her birinden CC notu veya Üniversite Senatosunun tarih ve kararıyla belirlenen eşdeğer notun alınmış olması koşulu aranır.
Transfer edilen derslerin öğretim dilinden farklı bir dilde alınmış olması halinde, transfer edilen ders kredisi o bölümün mezuniyete temel teşkil eden derslerinin dörtte birini geçemez.

Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde sıralama, adayların geldikleri programdaki not ortalaması, geçiş kredisi ve halen kayıtlı oldukları programa girerken elde ettikleri giriş puanı dikkate alınarak yapılır.

Yurtdışında öğrenim görülen ve YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyen TC ve KKTC uyruklu öğrencilerin, ÖSYS'den en az 185,000 ya da eski SAT sınavına girmiş olanların en az 1000, yeni SAT sınavına girmiş olanların 1600, ACT'den en az 21 puan almış olması veya Abitur, Fransız Bakaloryası, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) ve GCE A Level Sertifikası (en az iki ders), Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis), İtalya Maturita (Diploma di Maturita) belgelerinden birine sahip olması gerekmektedir. 

Yeditepe Üniversitesinde, adayların yatay geçiş başvurularının değerlendirme işlemlerine alınabilmesi için yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra yabancı dil bilgilerinin yeterli olduğunu kanıtlamaları gerekmektedir. 
İngilizcelerinin yeterli olduğunu kanıtlamak için adayların,

Üniversitenin eşdeğerliğini kabul ettiği TOEFL (computer based total 213; paper based total 550, ınternet based total 79) ve IELTS (reading en az 6 olmak koşuluyla total 6,5) sınavlarından başarılı olmaları (Bu belgeler, alındıkları tarihten itibaren 2 yıl için geçerlidir.)

Veya uluslararası nitelikte bir İngilizce sınav sonucu sunmayanların, Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavına girip bu sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Öğretim dili Almanca, Fransızca ve İtalyanca olan programlar için yukarıda sayılan koşullar, ilgili dillerin her biri için ayrıca belirlenir.

Geldiği yükseköğretim kurumunda kayıtlı bulundukları son dönemin bitiminden itibaren bir yarıyıldan fazla süre geçmiş olanlar ile bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla çıkarılmış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

İlgili yönetim kurulları, ayrıca özel koşullar belirleyebilir.

 

Üniversite içinde yatay geçiş yoluyla kabul ve intibak

Fakülte öğrencileri kendi fakülteleri içinde ya da diğer fakültelerdeki başka bir programa yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

Üniversite içinde bir öğrencinin başka bir programa yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için kayıtlı bulunduğu programda:

Hazırlık sınıfı dışında, kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programında, yarıyıl sistemine göre eğitim yapan birimlerde en az bir yarıyıl, yıl sistemine göre eğitim yapan birimlerde en az bir yıl öğrenim görmüş olması,

Bulunduğu programda almış olduğu derslerin genel not ortalamasının en az % 60 ya da 4.0 üzerinden 1.5 olması,

Bulunduğu programda disiplin cezası almamış olması,

Bulunduğu programda almış olduğu derslerden, geçiş için başvuracağı programa uygun olanlarını başarı ile tamamlamış olması,

Okumuş olduğu her yarıyıl başına, YÖK tarafından okutulmaları zorunlu tutulan dersler dışında, geçiş kredisi verilebilecek en az 6 kredilik dersinin bulunması,

Yatay geçiş kredisi verilerek transfer edilen derslerin ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

İlgili yönetim kurulları Üniversite içinden yatay geçiş için yukarıda sıralananlara ek koşullar belirleyebilir. Başvurular yatay geçiş yapılacak birimin kontenjanı ve yukarıda belirtilen koşullar dikkate alınarak sıralanır ve ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.

Üniversite içinde burslu öğrencilerin burslu olarak yatay geçiş yapabilmeleri için genel not ortalamalarının en az 4.0 üzerinden 3.5 olması gerekir. 20.02.2003 / RG 25026

Üniversite içinde yatay geçişlerde intibak işlemleri Yönetmeliğin 17. nci maddesi hükmüne uygun olarak yapılır.


DİKEY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL

Yeditepe Üniversitesi'nin Dikey Geçiş Kontenjanı bulunmaktadır.

Dikey Geçiş'ler 2 yıllık bir önlisans programından bir lisans programına yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan Dikey Geçiş kılavuzunda her yıl hangi meslek yüksekokulu ve açıköğretim önlisans mezunlarının hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını içeren bilgiler bulunmaktadır.

 

 

 

 

  • Yeditepe Hakkında
  • Kampüs Hayatı
  • Öğrenci Kabul
  • Araştırma