Akademik İlan Sınav Takvimi

 

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program/ Anabilim Dalı

 

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Nitelik

Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi

 

ALES/YDS Eşdeğeri Puanı

Fen - Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Tarih lisans mezunu olmak, tarih tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İlan Tarihi: 08.03.2023
Son Başvuru Tarihi: 22.03.2023

Ön Değerlendirme Tarihi: 30.03.2023

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 03.04.2023 - Saat 10.00 -Hukuk Binası 437 No’lu Sınıf

Sonuç Açıklama Tarihi: 04.04.2023

ALES 70
YDS 50

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

3

Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla Bilgisayar Mühendisliği tezli yüksek lisans veya doktora programına veya Veri Bilimi tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak.

İlan Tarihi: 08.03.2023
Son Başvuru Tarihi: 22.03.2023

Ön Değerlendirme Tarihi: 23.03.2023

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 27.03.2023 - Saat 10:00 - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Seminer Odası A412

Sonuç Açıklama Tarihi: 28.03.2023

ALES 70
YDS 50

Mühendislik

Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanateknoloji Mühendisliği

Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak veya Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği tezli yüksek lisans/doktora programına kayıtlı olmak.

İlan Tarihi: 08.03.2023
Son Başvuru Tarihi: 22.03.2023

Ön Değerlendirme Tarihi: 23.03.2023

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 30.03.2023 14.00 – 16.00 Mühendislik Fakültesi Binası B0313    (Yazılı sınava hesap makinası getirilmesi gereklidir.)

Sonuç Açıklama Tarihi: 06.04.2023

ALES 70
YDS 50

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Araştırma Görevlisi

2

Üniversitelerin Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmuş olması.

Başvuru esnasında üniversitelerin Tekstil ve Moda Tasarımı programlarında tezli yüksek lisans veya sanatta yeterlik öğrencisi olması.

İlan Tarihi: 08.03.2023
Son Başvuru Tarihi: 22.03.2023

Ön Değerlendirme Tarihi: 24.03.2023

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 29.03.2023 GSF 314 no’lu derslik, saat 13:00

Sonuç Açıklama Tarihi:31.03.2023

ALES 70
YDS 50

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tiyatro

Araştırma Görevlisi

1

Lisans derecesini Tiyatro (Oyunculuk) alanından almış olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

İlan Tarihi: 08.03.2023
Son Başvuru Tarihi: 22.03.2023

Ön Değerlendirme Tarihi: 29.03.2023

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 05.04.2023 321 No'lu salon (Blackbox)/ saat: 14:00

Sonuç Açıklama Tarihi: 07.04.2023

ALES 70
YDS 50

Güzel Sanatlar Fakültesi

Plastik Sanatlar ve Resim

Araştırma Görevlisi

1

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim, Plastik Sanatlar ve Resim ya da Yüksek Öğrenim Kurumunca Resim Programı’na eşdeğer tutulan programlarından birinden lisans derecesi ile mezun olmak

Belirtilen programların birinde tezli yüksek lisans aşamasında eğitimine devam ediyor olmak.

Geleneksel resim tekniklerine, çağdaş sanat literatür ve pratiklerine hakim ve bu konularda donanımlı olmak.

 

İlan Tarihi: 08.03.2023
Son Başvuru Tarihi: 22.03.2023

Ön Değerlendirme Tarihi: 23.03.2023

Uygulamalı Sınav: 27.03.2023, Desen Amfisi, saat:11:00

Kuramsal Sınav : 28.03.2023, Z-22 No'lu atölye, saat: 11:00

Sonuç Açıklama Tarihi: 04.04.2023

ALES 70
YDS 50

 Başvuru Bilgileri:

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

 

Şahsen veya Posta ile  (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılmaktadır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

 

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

www.yeditepe.edu.tr

    Genel şartlar:

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
  3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
  4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

 Özel Şartlar:

  1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
  2. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
  3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

  İstenen Belgeler:

1 – Başvuru dilekçesi,

2-  Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-  1 adet fotoğraf,

4-  Özgeçmiş,

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,

7-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti

8- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,

9- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

Önemli Notlar:

  1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
  2. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:

a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (Muafiyetten yararlanacak olanların muafiyet nedenini belirtmeleri ve bu nedeni resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.)

 b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı     dil şartı aranmaz